• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

En cumprimento do establecido na LOPD, informamoslle que os seus datos serán tratados no nosos ficheiros, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade, incluindo o envío de comunicacions no marco da citada relación.

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sea necesario para o desarrollo, cumplimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de ley. En cumplimento da LOPD pode exercitar os seus dereitos ARCO ante a Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, con dirección en Avenida de Vigo 91 Bajo, 36940 – Cangas do Morrazo, adxuntando fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita o deber de segredo e vai dirixida únicamente o seu destinatario. No suposto de que vostede non fora o destinatario, lle solicitamos que no lo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo a sua destrución.

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademáis da información que facilite os destinatarios do servizo a través da sua “Política de Privacidade”, deberá dispor de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, tales como, sin carácter limitativo ou excluiente, condicions xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicions de utilización da páxina web e responsabilidades o respeto, ou o que a propia Ley 34/2002, de 11 de Xulio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer en cualesqueira outros preceptos o marxen do seu artígo 10 ou incluso completar a información que, en relación a éste, fose necesaria.