• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

O presente Aviso Legal regula as condicions xerais de aceso e uso do sitio web acesible na dirección URL https://fecimo.es (en adiante, o sitio web), que Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sin reservas de todas e cada unha das disposicions incluidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasions en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podría sufrir modificacions a criterio do titular da web, ou a causa dun cambio lexislativo, jurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Nome do titular: Federación de Comerciantes e Industriais Do Morrazo (FECIMO)
Domicilio social: Avenida de Vigo 91 Bajo
Poboación: Cangas do Morrazo
Provincia: PONTEVEDRA
C.P.: 36940
C.I.F.: G36179018
Teléfono de contato: 986305000
Correo electrónico: fecimo@fecimo.es
Datos rexistrales: Inscrita no Smac, na data de 23/07/1992, e co número de rexistro 36/447

2.- OBXETO.

O sitio web facilita os usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo a aquelas persoas ou organizacions interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito do aceso e utilización da web.
O aceso a web ten carácter gratuito para os usuarios da mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o aceso e utilización da web non exixe a previa suscrición o rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o galego. Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo non se responsabiliza da non comprensión ou entendiminto do idioma da web polo usuario, nin das suas consecuencias.
Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo podrá modificar os contidos sin previo aviso, así como suprimir e cambiar éstes dentro da web, como a forma en que se acede a éstes, sin xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar os usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sin a autorización da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, nin remitir publicidade ou información valéndose para elo dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de si a utilización e gratuita ou no.
Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas suas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacions falsas, inexactas ou confusas, nin incurrir en accions desleales ou ilícitas en contra da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo

5.- LIMITACIÓNS DA RESPONSABILIDADE.

Tanto o aceso a web como o uso inconsentido que poida efectuarse da información contida na mesma e de exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuicio que puideran derivarse de dito aceso ou uso. Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse o sistema informático do usuario (hardware e software), ou os ficheiros ou documentos almaceados no mismo, como consecuencia de:
– a presencia de un virus no ordenador do usuario que sea utilizado para a conexión os servizos e contidos da web,
– un mal funcionamento do navegador,
– y/ou do uso de versions non actualizadas do mesmo.
Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura de outras. Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo non garantiza a utilidade destes enlaces, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos os que poida aceder o usuario por medio destes enlaces, nin do bo funcionamento destas webs.
Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo non será responsable dos virus ou demáis programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios o aceder a sua web ou otras webs as que se halla acedido mediante enlaces desta web.

6.- EMPLEO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

A web non emplea cookies nin calquer outro procedimento invisible de recollida de información cando o usuario navega por ela, respetando en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.
*SI SE EMPLEAN COOKIES CONSULTAR COMUNICADO SOBRE USO DE COOKIES A web emplea cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respeta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquer uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, calquer outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquer outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, po lo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accions sin a autorización previa e por escrito da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECION DE DATOS

Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo garantiza a proteción e confidencialidade dos datos persoais, de calquer tipo que nos proporcionen a nosas empresas clientes de acordo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro de Proteción de Datos de Carácter Persoal.
Todos os datos facilitados po las nosas empresas clientes a Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo ou u seu persoal, serán incluidos nun ficheiro automatizado de datos de carácter personal creado e mantido baixo a responsabilidade da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, imprescindibles para prestar os servizos solicitados po los usuarios.
Os datos facilitados serán tratados según o Reglamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Decembro), neste sentido Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo adoptou os niveis de proteción que legalmente se exixen, e instalou todas as medidas técnicas o seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, aceso non autorizado por terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter personal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que de o seu consentimiento inequívoco o respecto.
En cumplimento do establecido na LOPD, o usuario podrá exercer os seus dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición. Para elo debe de contactar con nos en fecimo@fecimo.es

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE e XURISDICCIÓN COMPETENTE.

O presente Aviso Legal se interpretará e rexirá de conformidade coa lexislación española. Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo e os usuarios, con renuncia expresa a calquer outro furo que puidiera corresponderlles, se someten o dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquer controversia que puidera derivarse do aceso o uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fora de España, Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo e o usuario, se someten, con renuncia expresa a calquer outro furo, os xulgados e tribunais do domicilio de Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo