• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

Resolución do 27 de novembro de 2017_Festivos locais ano 2018 en Galicia

RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.                                     Ver DOGA

Orden do 4 de outubro de 2017_ Apertura domingos e festivos ano 2018 na Comunidade

Nesta orden, establécense os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2018.                                       Ver DOGA

Real Decreto 293/2018, sobre reducción do consumo de bolsas plástico e polo que se crea o rexistro productores

Este Real Decreto creouse para prevenir ou reducir o impacto no medio ambiente dos envases e dos seus residuos               Ver Lei

Lei 1/2013, de 13 de febreiro, de horarios comerciais de Galicia

Modificación da Lei 13/2006, de 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia   Ver Lei

Lei 1/2004 de 21 de decembro, de horarios comerciais

Coa creación desta lei, trátase de regular o exercicio da actividade comercial polo miúdo.    Ver  Lei

Lei 13/2006, de 27 de decembro, de Horarios Comerciais de Galicia

Lei de regulación dos horarios de apertura e pechamento dos establecementos comerciais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Ver Lei

Lei 1/2010, de 1 de marzo de reforma da Lei 7/1996 de ordenación do comercio polo miúdo

Modificación da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista. Ver Lei  

Real Decreto Lei 20/1012 de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e do fomento da competitividade

O Real Decreto modifica a lei estatal 7/1996 de ordenación do comercio polo miúdo, e a lei 1/2004 de horarios comerciais, no que se engaden puntualizacións ás actividades de promoción de vendas, tempadas de rebaixas e horarios comerciais, entre outros.       Ver Lei

lei 13/2010 do comercio interior de Galicia

O obxecto desta lei, o establecemento dun marco xurídico para o desenvolvemento da actividade comercial en Galicia coa finalidade de fomentar, ordenar administrativamente, racionalizar, modernizar e mellorar a actividade do sector.    Ver Lei 

Lei 7/1996 de 15 de xaneiro, de ordenación do comercio polo miúdo

A presente Lei ten por obxecto principal establecer o réxime xurídico xeneral do comercio polo miúdo, así como regular determinadas vendas especiais e actividades de promoción comercial, sen prexuízo das leis ditadas polas Comunidades Autónomas no exercicio das súas competencias na materia. Ver  Lei