• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

18

Mar

2020

O GOBERNO PUBLICA AS MEDIDAS DE AXUDA EXTRAORDINARIAS FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO CORONAVIRUS

Por, Fecimo Últimas Noticias Comments: no comments

Hoxe 18 de marzo de 2020, o Goberno de España, publica o Real Decreto Lei 8/2020, do 17 de marzo de MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19 (coronavirus)

Dende FECIMO queremos trasladar ao noso tecido empresarial un resumo co fin de mantervos informados dun xeito máis áxil.

Tamén podedes consultar o Real Decreto Lei 8/2020, do 17 de marzo na súa versión oficial en PDF premendo neste enlace.

 

PRESTACIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

As persoas traballadoras autónomas (incluíndo socios/as traballadores/as), que vexan suspendida a súa actividade polo COVID-19 ou que a súa facturación se vise reducida nun 75% respecto á media de facturación do semestre anterior, terán dereito a unha prestación extraordinaria.

A prestación será do 70% da base mínima de cotización do RETA. Durará 1 mes e poderá ampliarse se se prolonga esta situación.

Importante: non será compatible con outras prestacións da Seguridade Social.

O tempo que dure esta prestación entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade futuros.

Requisitos:

Alta no RETA (ou en R.E. de Traballadores do Mar), como mínimo desde a data de declaración de estado de alarma.

Se a súa actividade non se inclúe entre as suspendidas, acreditar a redución do 75% na facturación.

Liquidar, se existise, a súa débeda con Seguridade Social.

ERTE POR CAUSA DE FORZA MAIOR

O artigo 22 da Real Decreto Lei axiliza os prazos para celebrar a suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior, sendo reducidos a 5 días.

A norma establece que as empresas, cuxa actividade se viu gravemente afectada polo COVID-19, poderán suspender os contratos ou reducir a xornada e estas circunstancias serán consideradas causas de forza maior.

A redución de xornada poderá ser de entre o 10 e 70%, de acordo ao artigo 47 do ET. Mentres se aplique a redución, non se poderán realizar horas extraordinarias, salvo forza maior.

Durante a suspensión ou redución, a empresa promoverá accións  formativas vinculadas á actividade para potenciar a empregabilidade dos traballadores (artigo 47 ET).

As Pemes que opten por esta modalidade de ERTE, estarán exentas de abonar a achega empresarial á Seguridade Social e demais continxencias durante o devandito período, previa solicitude identificando os  traballadores. (Se a empresa tiña máis de 50 traballadores, aplicaríase un 75% de exoneración nesas contías).

Os períodos exentos de cotización para a empresa contarán a efectos de cotización para os traballadores.

Procedemento:

A empresa remitirá á Autoridade Laboral competente un informe relativo á vinculación da súa situación coas medidas adoptadas polo Goberno, acompañado de documentación que o acredite.

E comunicará a súa solicitude aos traballadores ou os seus representantes.

A Inspección de Traballo e Seguridade Social emitirá un informe para constatar a forza maior antes de 5 días.

A Resolución da Autoridade Laboral será expedida no prazo de 5 días desde a solicitude e terá efectos desde a data do feito causante de forza maior.

Válidas só para relacións laborais anteriores á publicación da norma.

ERTE POR CAUSAS PRODUTIVAS, ORGANIZATIVAS E TÉCNICAS

Se a empresa decide realizar un ERTE, por causas produtivas, organizativas ou de produción, derivadas do COVID-19, o procedemento deberá seguir as seguintes directrices (artigo 23):

Se non existe representante legal dos traballadores, a comisión representativa para a negociación do período de consultas estará integrada polos sindicatos máis representativos do sector e con lexitimación para formar parte da comisión negociadora do convenio colectivo de aplicación. De non existir comisión representativa, estará composta por 3 traballadores da empresa, elixidos segundo o artigo 41, 4 do ET. A comisión constituirase no prazo de 5 días.

O período de consultas coa comisión durará como máximo 7 días.

O informe da Inspección de Traballo, emitirase como máximo en 7 días.

Este novo procedemento reduce os prazos a 7 días.

O procedemento será válido para traballadores en Réxime Xeral, contratados antes do 18 de marzo, independentemente da forma societaria da empresa.

Importante: As empresas que se acollan a ambas medidas deberán comprometerse a manter o emprego durante 6 meses, tras a data de continuación da actividade (Disposición Adicional Sexta).

MEDIDAS PARA A PROTECCIÓN DO DESEMPREGO PARA OS TRABALLADORES AFECTADOS

Tódolos traballadores afectados polas suspensións de contrato ou reducións de xornada anteriores, beneficiaranse das seguintes medidas:

Acceso a unha prestación contributiva por desemprego, aínda que non cumpran co período de cotización mínimo necesario.

O tempo que dure esta prestación non computará a efectos de consumir os períodos máximos de percepción de prestacións.

Serán aplicables a todos os traballadores afectados e socios de sociedades laborais e cooperativas, aínda que tivesen suspendido o dereito a prestación ou non cotizasen o mínimo.

A base reguladora da prestación será o resultado de computar a media das bases dos últimos 180 días cotizados na empresa.

As prestacións por desemprego dos traballadores fixos descontinuos, cuxo contrato se suspendeu polo COVID-19, renovaranse durante un máximo de 90 días, se volven estar desempregados.

Durante o período do estado de alerta, non se terá en conta se se presentan fóra de prazo solicitudes de alta ou continuación do subsidio por desemprego, nin implicará redución da prestación.

MEDIDAS DE APOIO AO SECTOR TURÍSTICO, COMERCIO E HOSTALERÍA


O Goberno abriu unha liña de financiamento para paliar os efectos desta crise no sector turístico.

Ademais, as empresas do sector turístico, comercio e hostalería, sempre que estean vinculadas ao turismo e teñan actividade entre febreiro e xuño, poidan iniciar ou manter en alta durante eses meses aos traballadores con contratos fixos descontinuos aplicando unha bonificación do 50% das cotas empresariais á seguridade social.

Esta medida será aplicable desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2020.

MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AS EMPRESAS

Aprazamento das débedas tributarias

Hai días aprobouse o aprazamento das débedas tributarias desde o 13 de marzo ata o 30 de maio de 2020.

Como máximo poderá facerse por 6 meses, durante os cales non se xerarán intereses de demora durante os tres primeiros do aprazamento.

Aprazamento do reembolso de préstamos de Industria

Permitirase que os beneficiarios de apoio financeiro a proxectos industriais poidan solicitar o aprazamento do pago principal ou intereses da anualidade en curso, sempre que o prazo do seu vencemento sexa inferior a 6 meses a contar desde o 13 de marzo e esta crise cause períodos de inactividade, redución de vendas ou interrupcións de subministración.

ADAPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E REDUCIÓN DE XORNADA POLO COVID-19

Os traballadores por conta allea, que teñan persoas ao seu coidado ata segundo grao de consanguinidade como consecuencia do coronavirus, terán dereito a unha adaptación ou redución de xornada, de ata o 100% se é necesario.

É un dereito individual de cada proxenitor ou coidador, debendo facerse unha repartición corresponsable das súas obrigacións.

Esta adaptación, que poderá consistir en cambios de quenda, horario, funcións, centro de traballo, rexerase polo establecido nos artigos 37.6 e 37.7 do ET e requirirá un pre-aviso con 24 horas de antelación.

MEDIDAS PARA FAVORECER O TELETRABALLO

Tratarase de propiciar o traballo a distancia fronte ao cesamento temporal ou redución de actividade. Para iso, a empresa adoptará as medidas oportunas sempre que sexa posible.

Co fin de simplificar a adaptación, naquelas empresas ou postos para os que non estivese prevista a modalidade de traballo, entenderase cumprida a obrigación de avaliación de riscos (artigo 16 da Lei 31/1995).

MEDIDAS PARA AXUDAR ÁS FAMILIA

Moratoria de débeda hipotecaria da vivenda habitual

Establécese unha moratoria da hipoteca para quen teña dificultades para pagar por mor desta crise. Estas medidas aplicaranse tamén aos fiadores e avalistas do debedor principal.

Requisitos para ser beneficiarios desta axuda:

Estar en situación de desemprego.

Empresarios ou profesionais con perdas substanciais dos seus ingresos.

Que o conxunto de ingresos da familia non supere o mes anterior á solicitude da moratoria (Aplicarase con carácter xeral o límite de 3 veces o indicador IPREM. Esta cantidade aumentarase 0,1 por cada fillo a cargo ou persoa maior ó 0,15 por familia monoparental, cando a suma de hipoteca e gastos supere o 35% dos ingresos netos da familia).

(O IPREM 2020 mensual é de 537,84 euros).

O banco deberá atender as solicitudes nun máximo de 15 días. Estas poderán presentarse a partir do día 19 de marzo de 2020.

Interrupción do prazo de devolución de produtos
Durante o estado de alarma interromperanse os prazos de devolución de produtos comprados ata que finalice esta situación, independentemente da modalidade de compra.

Axudas para nenos con bolsas de comedor escolar

Os nenos beneficiarios de bolsas de comedor escolar afectados terán dereito a axudas económicas ou a prestación directa de distribución de alimentos.

Beneficiarios:
Serán beneficiarias as familias con fillos matriculados desde educación infantil ata a ESO. A xestión das axudas levará a cabo mediante a coordinación dos centros escolares, servizos sociais e Comunidades
Autónomas. Esta medida estenderase mentres sigan pechados os centros educativos.

Baixas laborais por coronavirus
Hai uns días aprobouse por Real Decreto a asimilación das baixas e situacións de illamento por coronavirus a accidente laboral. Os detalles máis importantes que recolle a norma:

Para poder iniciarse está situación, deberá existir previamente un parte de baixa de illamento.

A duración da baixa estará condicionada ao parte de alta.

Poderá acceder á prestación traballadores por conta allea e autónomos en calquera dos réximes de Seguridade Social.

A data do feito causante será a mesma que a do diagnóstico da enfermidade ou recomendación do illamento, aínda que o parte de baixa expídase posteriormente.

As medidas que entran en vigor hoxe, manterán a súa vixencia durante 1 mes, e prorrogaranse se o Goberno considérao necesario.

Histórico
ARTIGOS RECENTES